'url' => ], Историјат - ЈКП "СТАНДАРД" Косовска Митровица

Историјат


Јавно комунално предузеће Стандард Косовска Митровица, основано је одлуком Скупштине општине Косовска Митровица бр. 011-116 дана 28.12.1989.године у циљу обављања комуналних делатности  на територији општине Косовска Митровица. Последње измене акта о снивању, ради усаглашавања са важећим Законом о јавним предузећима извршене су доношењем Одлуке о промени оснивачког акта 19.10.2016.године, број 11 – 8.Јавно комунално предузеће Стандард Косовска Митровица, основано је одлуком Скупштине општине Косовска Митровица бр. 011-116 дана 28.12.1989.године у циљу обављања комуналних делатности  на територији општине Косовска Митровица. Последње измене акта о снивању, ради усаглашавања са важећим Законом о јавним предузећима извршене су доношењем Одлуке о промени оснивачког акта 19.10.2016.године, број 11 – 8.

Правни положај и статус предузећа регулисан је Актом о оснивању и Статутом.

Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања следећих комуналних делатности:

 1. Управљање комуналним отпадом, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, оджавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман.
 2. Одржавање улица и путева, којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и слично.
 3. Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина, текуће и инвенстиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља.
 4. Управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторијама које су намењене за обављање промета пољопривредно прехрамбених и других производа и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга.
 5. Пружање погребних услуга (транспорт и укоп покојника).
 6. Производња и дистрибуција топлотне енергије.
 7. Услуге Паркинг сервиса ( безбедно уклањање непрописно паркираних возила специјализованим возилом-паук);

 

ЈКП СТАНДАРД КОСОВСКА МИТРОВИЦА у оквиру регистроване претежне делатности обавља послове:

 1. 3811 Сакупљање опада који није опасан;
 2. 0130  Гајење садног материјала (садница,украсних биљака,расадник) ;
 3. 3530  Снадбевање паром и климатизација (топлотна пара);
 4. 3900  Санација и рекултивација и др. услуге управљањем отпадом;
 5. 4321  Постављање електричних инсталација;
 6. 8110  Услуге оджавања објекта;
 7. 8129  Услуге осталог чишћења;
 8. 8130  Услуге уређења и одржавање околине;
 9. Одржавање градске депоније;
 10. Послови одржавања и озелењавања паркова и зелених површина;
 11. Погребне услуге, уређење гробља, одржавање прилаза, ограда, превоз умрлих лица на свим релацијама;
 12. Послови ставарања услова за квалитетно пружање пијачних услига;
 13. Послови одржавање постојеће механизације као и одржавање постројења за производњу топлотне енергије;
 14. Послови пружања услуга паркирање возила у градској зони као и други послови из тог делокруга;