'url' => ], Мисија, визија и циљеви - ЈКП "СТАНДАРД" Косовска Митровица

Мисија, визија и циљеви


Мисија

Одређена је одлуком о оснивању јавног предузећа, а то је обављање комуналних делатности за задовољавање потреба грађана у оквиру територије пословања сакупљањем, транспортом, допоновањем смећа , одржавањем (летњим и зимским) локалних путева и улица на територији општине Косовска Митровица, одржавањем површина јавне намене, одржавањем јавних зелених површина, одржавањем гробаља и пружањем погребних услуга, производњом и дистрибуцијом топлотне енергије.

Такође и проширивање делатности у циљу обезбеђивања квалитетнијег и организованијег живота и заједничких потреба грађана, уз обезбеђивањем услова за рад од стране оснивача, представља мисију овог предузећа.

Визија

Ограничена је потребама обављања поверених делатности, а циљ је континуирано обављање комуналних делатности и могућих проширења за задовољавање потребе грађана – друштвене (локалне) заједнице.

Развој предузећа у оквиру могућности локалне заједнице и ограничен је потребама делатности које обавља, а које су готово непроменљиве у већем обиму и зависне су од раста стандарда живота.

Развој предузећа може се кретати у оквиру техничко – технолошког напретка у области делатности рада и ефикаснијег обављања истих.

Циљеви

 • Регулисање начина надокнаде трошкова које предузеће остварује обављањем делатности, а због ниског степена или немогућности наплате од корисника услуга (физичких и правних лица) због тренутних околности на територији Косова и Метохије, а све у сарадњи са општинском управом;
 • Замена комплетне секундарне топловодне мреже због дотрајалости и великих губитака воде, у сарадњи са општинском управом;
 • Изградња капеле на градском гробљу у Рудару, у сарадњи са општинском управом;
 • Уређење нових парцела за укоп покојника, стаза и путева и одржавање старих на градском гробљу у Рудару, у сарадњи са локалном самоуправом;
 • Набавка контејнера  запремине 1,1м3 и 7м3, у сарадњи са општинском управом;
 • Квалитетније уређење и одржавање нових зелених површина;
 • Квалитетније уређење и одржавање јавних зелених површина;
 • У надлежности предузећа, поред летњег одржавања путева и улица, спада и зимско одржавање путне инфракструктуре. Ова делатност изискује потребу за константном набавком материјала (соли и ризле), опреме и стално обнављање исте како би се одржао континуирани ниво поверених послова, а омогућило побољшање квалитета услуга и повећање обима посла извођача радова у наредном периоду.
 • Набавка специјализованог возила за зимско одржавање путева и улица на територији општине Косовска Митровица, у складу са исказаним потребама стручних служби ЈКП ''Стандард'' Косовска Митровица;
 • Набавка комбиноване грађевинске машине (скип) за потребе утовара и истовара смећа, шута, грађевинског отпада, ископа и рада на другим површинама  на територији општине Косовска Митровица, у складу са исказаним потребама стручних служби ЈКП ''Стандард'' Косовска Митровица;
 • Почетак експлоатације нове регионалне депоније у месту Савина стена, општина Звечан;
 • Разврставање и рециклажа отпада (након почетка рада регионалне депоније ''Савина стена'');
 • Одржавање високог нивоа исправности комуналних возила, машина и постројења у оквиру ЈКП ''Стандард'' у циљу несметаног обављања свих поверених делатности ЈКП ''Стандард'' Косовска Митровица;

ЈКП ''Стандард'' – Косовска Митровица обавља поверене делатности у оквиру својих могућности, а у циљу максималног задовољења потребе грађана и правних лица који користе наведене услуге.